Nederlands

Algemene Voorwaarden Hotel Wonderland Nederland BV 

Artikel 1.0. Algemeen

Artikel 1.1

De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen:

Bezoeker/Bezoekers: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een Overeenkomst met Hotel Wonderland Nederland BV sluit ter zake van het bijwonen van een door Hotel Wonderland Nederland BV dan wel door een derde in het Gebouw te organiseren Evenement.

Entreegeld: de prijs van een toegangsbewijs, zonder inbegrip van eventuele extra kosten (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend transactiekosten- en/of verzendkosten) doch inclusief kosten voor de garderobe.

Evenement: de voorstelling ‘Hotel Wonderland Nederland BV’, zijnde een voorstelling van artistieke/culturele/culinaire aard, welke plaatsvindt binnen het Gebouw.

Gebouw: de plaats waar het Evenement wordt gehouden zijnde Hotel Wonderland Nederland BV aan Grote Hulzen 42, 1505 RH Zaandam.

Hotel Wonderland Nederland BV: de partij die verantwoordelijk is voor de productie en of organisatie van het Evenement.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Hotel Wonderland Nederland BV en de Bezoeker met betrekking tot het bijwonen van een Evenement, welke door bemiddeling via hetzij Hotel Wonderland Nederland BV, hetzij via een door Hotel Wonderland Nederland BV in te schakelen kaartverkooporganisatie tot stand komt.

Giftcards: een giftcard, welke kan worden ingewisseld voor een (deel van een) toegangsbewijs onder de voorwaarden zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden.

Hotel Wonderland Nederland BV giftcard: een cadeaubon uitgegeven door Hotel Wonderland Nederland BV.

Artikel 1.2

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Hotel Wonderland Nederland BV.

Artikel 1.3

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Hotel Wonderland Nederland BV en Bezoeker. Deze Algemene Voorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Daarnaast gelden deze Algemene voorwaarden voor eenieder die enig Evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Hotel Wonderland Nederland BV heeft gesloten.

Artikel 1.4

Hotel Wonderland Nederland BV zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Hotel Wonderland Nederland BV zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Hotel Wonderland Nederland BV zal tevens trachten de evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Hotel Wonderland Nederland BV spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen.

Artikel 2.0 Kaartverkoop, Aanbiedingen en Prijzen

Artikel 2.1

Alle door Hotel Wonderland Nederland BV, dan wel (al dan niet namens Hotel Wonderland Nederland BV) door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Hotel Wonderland Nederland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Hotel Wonderland Nederland BV en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van toegangsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

Artikel 2.2

Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van Hotel Wonderland Nederland BV dan wel van het Gebouw te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een Evenement.

Artikel 2.3

De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan Hotel Wonderland Nederland BV heeft verkregen en de afdracht van de Toegangsprijs door de derde aan Hotel Wonderland Nederland BV om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Op een verkregen toegangsbewijs kan geen restitutie plaatsvinden. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets”.

Artikel 2.4

Indien en voor zover de Bezoeker om niet aan Hotel Wonderland Nederland BV toe te rekenen redenen en om andere redenen dan omschreven in artikel 2.3, verhinderd is de voorstelling waarvoor toegangsbewijzen zijn aangeschaft bij te wonen, biedt Hotel Wonderland Nederland BV de Bezoeker de mogelijkheid om tot uiterlijk één week voor de voorstellingsdatum, de toegangsbewijzen in te wisselen tegen toegangsbewijzen voor een andere voorstelling van het Evenement. Indien de prijs voor de toegangsbewijzen voor de alternatieve voorstelling hoger of lager ligt, wordt de oorspronkelijke boeking geannuleerd en een nieuwe boeking gemaakt voor de Bezoeker. Zowel voor het inwisselen van de toegangsbewijzen als voor het maken van een nieuwe boeking wordt een administratievergoeding van Euro 2,50 per toegangsbewijs in rekening gebracht met een maximum van Euro 10,00. Het in dit artikellid bepaalde is niet van toepassing op groepsreserveringen vanaf tien personen.

Artikel 2.5

De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Hotel Wonderland Nederland BV en worden door of vanwege Hotel Wonderland Nederland BV in het bezit gesteld van de Bezoeker onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande toestemming van Hotel Wonderland Nederland BV en/of Organisator niet is toegestaan om (i) de toegangsbewijzen te verkopen aan derden dan wel de toegangsbewijzen op enige ander wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, (ii) de toegangsbewijzen in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen. Indien en voor zover Hotel Wonderland Nederland BV constateert dat de Bezoeker in strijd heeft gehandeld met de hiervoor genoemde voorwaarden zullen de toegangsbewijzen ongeldig worden gemaakt. Houders van die toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op enige (schade) vergoeding of restitutie. Hotel Wonderland Nederland BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen van Bezoeker met betrekking tot toegangsbewijzen te weigeren waarvan Hotel Wonderland Nederland BV vermoedt dan wel waarvan is gebleken dat deze Bezoeker zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen in strijd met de hiervoor omschreven voorwaarden.

Artikel 2.6

Het toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen van het Evenement. Hotel Wonderland Nederland BV mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. Hotel Wonderland Nederland BV is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Hotel Wonderland Nederland BV, dan wel een door Hotel Wonderland Nederland BV ingeschakeld (voor)verkoopadres, verstrekt toegangsbewijs.

Artikel 2.7

Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Hotel Wonderland Nederland BV verstrekt document of een door of vanwege Hotel Wonderland Nederland BV verstrekte unieke code. 

Artikel 2.8

Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

Artikel 2.9

Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld c.q. is verzonden aan de Bezoeker, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

Artikel 2.10

Het toegangsbewijs dat bestaat uit een unieke code kan via elektronische communicatie (e-mail) aan de Bezoeker worden verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie en op een veilige wijze kan worden verzonden. Hotel Wonderland Nederland BV kan noch de vertrouwelijkheid van het verzonden toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

Artikel 2.11

Indien de Bezoeker met betrekking tot toegangsbewijzen speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen of begeleiding door SOHO honden kan een reservering uitsluitend telefonisch (en derhalve niet via internet) tot stand komen. De Bezoeker dient de specifieke wensen bij de telefonische reservering kenbaar te maken.

De mogelijkheid tot het reserveren van dergelijke speciale plaatsen is afhankelijk van de beschikbaarheid.

Artikel 2.12

Bij het plaatsen van een reservering brengt Hotel Wonderland Nederland BV c.q. de door Hotel Wonderland Nederland BV ingeschakelde kaartverkooporganisatie naast de Entreegelden ook boekingskosten in rekening welke kunnen bestaan uit: servicekosten die, behoudens uitzonderingen, per kaart in rekening worden gebracht en transactiekosten eventueel vermeerderd met verzendkosten, welke eenmalig per reservering in rekening worden gebracht. Dit kan per kaartverkooporganisatie wisselen.

Artikel 3.0 Betaalbewijzen en totstandkoming Overeenkomst

Artikel 3.1

De navolgende betaalwijzen met betrekking tot de Overeenkomst zijn mogelijk:

a. In geval van reservering via de website van Hotel Wonderland Nederland BV en/of de door Hotel Wonderland Nederland BV ingeschakelde kaartverkooporganisatie: betaling via creditcard, iDEAL, Bancontact en Cadeaubon;

b. In geval van telefonische reservering: betaling via iDEAL, creditcard, Bancontact en gebruik van Hotel Wonderland Nederland BV giftcard.

Artikel 3.2

De Overeenkomst komt definitief tot stand:

a. In geval van betaling middels iDEAL, creditcard, PayPal, bankoverschrijving en pin:

 Indien en zodra Hotel Wonderland Nederland BV c.q. de door Hotel Wonderland Nederland BV ingeschakelde kaartverkooporganisatie (autorisatie van) de betaling door de Bezoeker heeft ontvangen;

Indien via de website van Hotel Wonderland Nederland BV tot stand gekomen of telefonisch, wordt de (totstandkoming van de) Overeenkomst via e-mail aan de Bezoeker bevestigd;

 Indien geen (autorisatie van de) betaling door de Bezoeker verkregen wordt dan ontvangt de Bezoeker via e-mail bericht van het niet slagen van de betalingstransactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.

b. In geval van betaling middels het inwisselen van giftcard:

Indien en zodra de Hotel Wonderland Nederland BV giftcard en eventuele bijbetaling zijn ontvangen op de wijze als omschreven in artikel 3.2 sub a;

In geval tijdens de inwisseling van de giftcard blijkt dat de waarde van de giftcard de waarde van de toegangsbewijzen overstijgt zal worden gehandeld als nader bepaald in artikel 4.4.

Artikel 3.3

Door de Bezoeker geplaatste reserveringen zijn onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van voorlopige reserveringen of tot stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen. Het bepaalde in artikel 2.4 kan van toepassing zijn.

Artikel 4.0 Giftcard

Artikel 4.1

Indien de Bezoeker met betrekking tot zijn reservering voor toegangsbewijzen wenst te betalen met een giftcard dan kan de reservering zowel via de website van Hotel Wonderland Nederland BV als telefonisch plaatsvinden. In geval van telefonische reservering dient de Bezoeker te melden dat hij voor de betaling (deels) gebruik wenst te maken van een giftcard.

Artikel 4.2

Hotel Wonderland Nederland BV accepteert de giftcard uitsluitend indien deze voorzien is van een geldig reserveringsnummer dan wel voorzien van een uniek kaartnummer.

Artikel 4.3

De Bezoeker is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de verzending en ontvangst van de giftcards. Hotel Wonderland Nederland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake het zoekraken van bedoelde cadeaubonnen.

Artikel 4.4

Indien de prijs voor de toegangsbewijzen lager is dan het bedrag van de giftcard, dan is restitutie van het restantbedrag niet mogelijk.

Artikel 5.0 Verblijf in het Gebouw

Artikel 5.1

Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van Hotel Wonderland Nederland BV en/of het Gebouw gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een functionaris van Hotel Wonderland Nederland BV en/of het Gebouw de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende Evenement de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

Artikel 5.2

Het is de Bezoeker onder meer verboden:

a. aan derden in het Gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Hotel Wonderland Nederland BV en/of het Gebouw van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b. (huis-)dieren het Gebouw in te brengen met uitzondering van. een officieel getrainde hulphond;

c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen;

d. naar het oordeel van een functionaris van Hotel Wonderland Nederland BV gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

e. drugs in het Gebouw mee te nemen en/of te gebruiken;

Artikel 5.3

In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid dit vereist, kan de bedrijfsleiding van Hotel Wonderland Nederland BV inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

Artikel 5.4

Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Hotel Wonderland Nederland BV, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur – waaronder uitdrukkelijk (mobiele) communicatieapparatuur met deze functies wordt begrepen- in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Hotel Wonderland Nederland BV en/of het Gebouw te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van de zaal buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van Hotel Wonderland Nederland BV en/of het Gebouw zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen. Bedoelde functionarissen zijn tevens bevoegd in strijd met het voorgaande vervaardigde audio- en/of audio-visuele opnamen te vernietigen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

Artikel 5.5

Hotel Wonderland Nederland BV behoudt zich het recht voor van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van genoemd Evenement.

Artikel 5.6

Binnen het Gebouw gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De beheerder van het Gebouw c.q. als zodanig kenbare functionarissen van Hotel Wonderland Nederland BV zijn bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

Artikel 6.0 Aansprakelijkheid van het Gebouw

Artikel 6.1

Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

Artikel 6.2

Hotel Wonderland Nederland BV is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Hotel Wonderland Nederland BV en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Hotel Wonderland Nederland BV verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Gebouw wordt onder meer, doch daartoe niet beperkt, uitgesloten voor:

a. schade ten gevolge van het handelen dan wel nalaten van Bezoeker zelf;

b. schade ten gevolge van het handelen dan wel nalaten van derden, waaronder begrepen door Hotel Wonderland Nederland BV ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;

c. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Hotel Wonderland Nederland BV gegeven instructies en van het niet naleven van de in het Gebouw geldende hygiëne-, veiligheids- en gezondheidsregels en protocollen;

d. schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het Evenement waarop de overeenkomst tussen Hotel Wonderland Nederland BV en de Bezoeker betrekking heeft;

e. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers;

f. Alle overige indirecte (gevolg) schade.

Artikel 6.3

Hotel Wonderland Nederland BV is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Hotel Wonderland Nederland BV. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Hotel Wonderland Nederland BV onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, (beperkende lokale en/of overheids-) maatregelen vanwege pandemieën en/of epidemieën, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, waterschade en andere ernstige storingen in het bedrijf van Hotel Wonderland Nederland BV c.q. in het Gebouw, falen van en schade aan (technische) apparatuur in het Gebouw c.q. met betrekking tot het Evenement, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis of situaties van nationale rouw waardoor het Evenement geen doorgang kan vinden, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

Artikel 7.0 Reclame en klachten

Artikel 7.1

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst tussen Hotel Wonderland Nederland BV en de Bezoeker dienen de directie van Hotel Wonderland Nederland BV via hallo@hotelwonderland.nl binnen zeven dagen nadat de uitvoering van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door Hotel Wonderland Nederland BV niet in behandeling genomen.

Artikel 7.2

Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Hotel Wonderland Nederland BV te vermijden c.q. niet aan Hotel Wonderland Nederland BV toe te rekenen, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot (schade)vergoeding aan de zijde van Hotel Wonderland Nederland BV:

a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredende, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum;

b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal Hotel Wonderland Nederland BV het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;

c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw;

e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;

f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw;

g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;

h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;

i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van Hotel Wonderland Nederland BV die voorziening al dan niet aan te bieden;

j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;

k. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het Evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen;

l. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op parkeerproblemen vanwege drukte;

m. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op door derden gewekte verwachtingen.

Artikel 8.0 Annulering of wijziging van een Evenement

Artikel 8.1

Indien en voor zover Hotel Wonderland Nederland BV om welke reden dan ook genoodzaakt is (een) voorstelling(en) van het Evenement te annuleren heeft de Bezoeker geen aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde Entreegelden. De Bezoeker zal daarover in zodanig geval tijdig worden geïnformeerd.

Artikel 8.2

Indien en voor zover Hotel Wonderland Nederland BV om welke reden dan ook genoodzaakt is de opvoeringsdatum van (een) voorstelling(en) van het Evenement te wijzigen zal de Bezoeker de gelegenheid worden geboden de reeds aangeschafte toegangsbewijzen te gebruiken voor de nieuw vastgestelde opvoeringsdatum/data. Indien voor zover de Bezoeker aangeeft hier geen gebruik van te willen maken heeft de Bezoeker aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde Entreegelden. Het bepaalde in artikel 8.1 is dan onverkort van toepassing.

Artikel 8.3

Hotel Wonderland Nederland BV zal in geen enkel geval gehouden zijn om materiële of immateriële schade, van welke aard dan ook te vergoeden.

Artikel 9.0 Persoonsgegevens

Artikel 9.1

De persoonsgegevens van de Bezoeker, die door de Bezoeker aan Hotel Wonderland Nederland BV worden verstrekt, worden door Hotel Wonderland Nederland BV verwerkt in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs en de uitvoering van de Overeenkomst en kunnen worden verstrekt aan de daarbij relevante partner(s).

Hotel Wonderland Nederland BV verwerkt de persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met haar privacy beleid. Het privacy beleid van Hotel Wonderland Nederland BV is te vinden op haar website.

Artikel 9.2

De Bezoeker kan door Hotel Wonderland Nederland BV gevraagd worden zich te identificeren. Indien de bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot het Gebouw worden ontzegd/geweigerd. In dit geval vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

Artikel 10.0 Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 10.1

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot namen, logo’s teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden en audio-visuele bestanden van Hotel Wonderland Nederland BV dan wel het Evenement berusten bij Hotel Wonderland Nederland BV. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirecte openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of bij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Hotel Wonderland Nederland BV.

Artikel 11.0 Overige voorwaarden en regelingen

Artikel 11.1

Op deze overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de eigenaar/beheerder van het Gebouw en de Algemene Voorwaarden van de organisaties via welke de Bezoeker toegangsbewijzen voor het Evenement heeft gekocht.

Artikel 12.0 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 12.1

Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de Overeenkomst tussen de Bezoeker en Hotel Wonderland Nederland BV is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12.2

Alle geschillen die uit de Overeenkomst tussen de Bezoeker en Hotel Wonderland Nederland BV voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

De Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 18 november 2021.

LET OP: Hotel Wonderland sluit tijdelijk deuren i.v.m. corona maatregelen!

Blijf op de hoogte